Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2014 r. Nr 5525/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2014 r., Stowarzyszenie „Rodzice Razem” otrzymało wsparcie na realizację zadania publicznego Klub Dobrych Rodziców V.

Bardzo się cieszymy i zabieramy do organizacji!